Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowych spółki Lingonika LTD (zwanych dalej łącznie stronami internetowymi Lingonika) jest Lingonika LIMITED, Hyde Gardens 18. Eastbourne BN21 4PT, Wielka Brytania.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec stron internetowych i innych form ewentualnych interakcji (np. badań, informacji o konferencjach translatorskich, itp.) między Użytkownikiem (Podmiotem danych) a firmą Lingonika. Lingonika współpracuje wyłącznie z dostawcami usług, z którymi podpisano stosowną umowę. W przypadku nieuzyskania przez Lingonikę wymaganych danych, umowa nie zostanie zawarta, co wykluczać będzie wszelką możliwość nawiązania współpracy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze warunki, nie uzyskają Państwo dostępu i nie będą mogli Państwo korzystać z usług, stron internetowych ani innych form działalności Lingoniki.

Pliki i formularze rejestracyjne: ze względu na to, iż Lingonika LTD jest spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, nie podlega unijnemu Rozporządzeniu Ogólnemu o Ochronie Danych Osobowych, lecz jego brytyjskiemu odpowiednikowi Data Protection Act, który zapewnia podobną, ale nie identyczną, ochronę danych osobowych. Niniejszym informujemy, iż wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularzy internetowych przechowywane będą w skrzynkach odbiorczych poczty lub w systemach CRM Lingoniki.

Newsletter: po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera, np. w celach marketingowych, dane będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych. Ponieważ strona Lingonika korzysta z usług MailChimp, dane mogą trafić również do tej firmy. Jest to firma ze Stanów Zjednoczonych, a jej standardy można znaleźć na https://mailchimp.com/legal/.

Specjalista ds. ochrony danych: aby skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych, należy przesłać wiadomość elektroniczną na adres info@lingonika.com.

Dokładność i prawdziwość przesłanych danych: użytkownik zapewnia, iż dane osobowe udostępnione Lingonice są prawdziwe i dokładne, i ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie Lingoniki o wszelkich ich zmianach. Użytkownik zapoznał się z przysługującymi mu prawami dostępu, sprostowania, wycofania i sprzeciwu.

Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania: podstawą prawną przetwarzania jest Data Protection Act 2018. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Lingoniką, jak również do zarządzania relacjami usługowymi pomiędzy użytkownikiem a Lingoniką.

Cele: celem gromadzenia i automatycznego przetwarzania danych osobowych jest utrzymanie relacji nawiązanych pomiędzy użytkownikiem a Lingoniką:

  • realizacja zlecenia usług na projekty tłumaczeniowe oraz na inne usługi świadczone przez Lingonikę;
  • do zarządzania danymi w sposób umożliwiający ich analizę przez partnerów Lingoniki lub oferowania klientom usług Lingoniki, mogących obejmować usługi oferowane przez użytkownika;
  • lub do zarządzania, administrowania, świadczenia, rozszerzania lub doskonalenia usług, w zakresie których użytkownik został zarejestrowany, w tym do samej rejestracji, lub do wykorzystywania wyżej wymienionych usług w sposób dostosowany do preferencji i wyborów użytkowników, badania wykorzystania usług przez użytkowników, projektowania nowych usług;
  • związanych z innymi usługami świadczonymi przez Lingonikę, jak również do przesyłania informacji dotyczących aktualizacji powyższych usług.

Transfer danych poza obszarem Unii Europejskiej: dane zarejestrowane przez Lingonikę mogą znajdować się na serwerach spółki w Wielkiej Brytanii i przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego przez Lingonikę i jej partnerów, służąc wyłącznie do celów zarządzania projektami usług językowych oraz innych, świadczonych przez Lingonikę usług, od zawarcia umowy z użytkownikiem do zarządzania i płatności za powyższe usługi. Zamiarem Lingoniki nie jest przekazywanie danych innym podmiotom, niezależnie od tego, czy w granicach, czy poza granicami Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.

Wykonywanie prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownik może dochodzić swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, informując o powyższym Lingonikę za pośrednictwem specjalisty d/s ochrony danych Spółki i przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną na adres info@lingonika.com, lub przesyłając stosowne informacje pocztą tradycyjną do Spółki na adres Lingonika LIMITED, Hyde Gardens 18, Eastbourne, East Sussex, BN21 4PT, United Kingdom.

Wygaśnięcia danych zawartych w pliku: data zakończenia przechowywania danych zawartych w pliku nie została określona. Użytkownik może wykonać przysługujące mu prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Lingoniki , przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną na adres info@lingonika.com. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte, z zastrzeżeniem przewidzianego prawem okresu od ostatniego zamówienia na zabezpieczenie roszczeń i zażaleń osób trzecich, co nie wyklucza innego okresu przechowywania, przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa.

Środki bezpieczeństwa: Lingonika LTD przyjęła poziomy ochrony danych osobowych wymagane przepisami prawa. Spółka wdrożyła również wszelkie dostępne jej środki i działania techniczne mające na celu zapobieżenie utracie, bezprawnemu wykorzystaniu, modyfikacji, nieuprawnionemu dostępowi lub kradzieży danych osobowych. Tym niemniej, użytkownik winien być świadomy, iż wewnętrzne środki bezpieczeństwa nie gwarantują całkowicie bezpieczeństwa danych.

Akceptacja i zgoda: użytkownik oświadcza, iż został należycie poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownik zaakceptował i wyraził zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Lingonikę w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

Zażalenia: użytkownik (podmiot danych) może wnieść zażalenie do właściwego organu nadzoru celem wykonania przysługujących mu praw, w sposób określony powyżej.

Polityka cookies

Pliki cookies strony Lingonika nie przechowują poufnych informacji. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy skorzystać z opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Funkcja ta pomaga zdobyć i analizować informacje dotyczące używanej przeglądarki, liczby odwiedzających stronę i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do poprawienia działania niniejszej strony internetowej. Z polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl