Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowych spółek From-To Ltd. i From-To sp. z o.o. (zwanych dalej łącznie stronami internetowymi From-To) jest FROM-TO LIMITED, Suite 11, Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, BN22 8UY, oraz jej spółka zależna FROM-TO sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7 45-071 Opole, Polska

Użytkownicy stron internetowych spółek From-To mogą zasubskrybować newsletter oraz skorzystać z formularzy kontaktowych na stronach internetowych From-To, jeśli pragną oni współpracować z From-To, co wymagać będzie od nich udostępnienia określonych danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec stron internetowych i innych form ewentualnych interakcji (np. badań, informacji o konferencjach translatorskich, itp.) między Użytkownikiem (Podmiotem danych) a From-To. From-To współpracuje wyłącznie z dostawcami usług, z którymi podpisano stosowną umowę. W przypadku nieuzyskania przez From-To wymaganych danych, umowa nie zostanie zawarta, co wykluczać będzie wszelką możliwość nawiązania współpracy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze warunki, nie uzyskają Państwo dostępu i nie będą mogli Państwo korzystać z usług, stron internetowych ani innych form działalności From-To.

Pliki i formularze rejestracyjne: Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych, niniejszym informujemy, iż wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularzy internetowych przechowywane będą w skrzynkach odbiorczych poczty lub w systemach CRM, za które odpowiedzialność ponosić będzie w Wielkiej Brytanii spółka From-To LTD o nr VAT GB274858357.

Newsletter: Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera, np. w celach marketingowych, dane będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych. Ponieważ strona From-To korzysta z funkcji MailChimp, dane mogą trafić również do tej firmy. Jest to firma ze Stanów Zjednoczonych, a jej standardy można znaleźć na https://mailchimp.com/legal/.

Specjalista ds. ochrony danych: Aby skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych, należy przesłać wiadomość elektroniczną na adres dpo@from-to.eu.

Dokładność i prawdziwość przesłanych danych: Użytkownik zapewnia, iż dane osobowe udostępnione From-To są prawdziwe i dokładne i ponosi on odpowiedzialność za powiadomienie From-To o wszelkich ich zmianach. Użytkownik zapoznał się z przysługującymi mu prawami dostępu, sprostowania, wycofania i sprzeciwu.

Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z From-To, jak również do zarządzania relacjami usługowymi pomiędzy użytkownikiem a From-To.

Cele: Celem gromadzenia i automatycznego przetwarzania danych osobowych jest utrzymanie relacji nawiązanych pomiędzy użytkownikiem a From-To:

Realizacja zlecenia usług na projekty tłumaczeniowe oraz na inne usługi świadczone przez From-To

do zarządzania jego danymi w sposób umożliwiający ich analizę przez partnerów From-To, zainteresowanych jego profilem zawodowy, lub oferowania klientom usług From-To, mogących obejmować usługi oferowane przez użytkownika;

lub do zarządzania, administrowania, świadczenia, rozszerzania lub doskonalenia usług, w zakresie których użytkownik został zarejestrowany, w tym do samej rejestracji, lub do wykorzystywania wyżej wymienionych usług w sposób dostosowany do preferencji i wyborów użytkowników, badania wykorzystania usług przez użytkowników, projektowania nowych usług  

związanych z innymi usługami świadczonymi przez From-To, jak również do przesyłania informacji dotyczących aktualizacji powyższych usług.

Transfer danych poza obszarem Unii Europejskiej: Dane zarejestrowane przez From-To mogą znajdować się na serwerach spółki w Wielkiej Brytanii i przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego przez From-To i jej partnerów i wyłącznie do celów zarządzania projektami usług językowych oraz innych świadczonych przez From-To usług, od zawarcia umowy z użytkownikiem do zarządzania i płatności za powyższe usługi. Zamiarem From-To nie jest przekazywanie danych innym podmiotom, niezależnie od tego, czy w granicach, czy poza granicami Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.

Wykonywanie prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik może dochodzić swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, informując o powyższym From-To za pośrednictwem specjalisty d/s ochrony danych Spółki i przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną na adres dpo@from-to.eu, lub przesyłając stosowne informacje pocztą tradycyjną do Spółki na adres FROM-TO LIMITED, Suite 11, Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, BN22 8UY.

Wygaśnięcia danych zawartych w pliku: Data zakończenia przechowywania danych zawartych w pliku nie została określona. Użytkownik może wykonać przysługujące mu prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych From-To, przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną na adres dpo@from-to.eu. W przypadku cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte, z zastrzeżeniem przewidzianego prawem okresu od ostatniego zamówienia na zabezpieczenie roszczeń i zażaleń osób trzecich, co nie wyklucza innego okresu przechowywania, przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa.

Środki bezpieczeństwa: Spółka From-To przyjęła poziomy ochrony danych osobowych wymagane przepisami prawa. Spółka wdrożyła również wszelkie dostępne jej środki i działania techniczne mające na celu zapobieżenie utracie, bezprawnemu wykorzystaniu, modyfikacji, nieuprawnionemu dostępowi lub kradzieży danych osobowych. Tym niemniej, użytkownik winien być świadomy, iż wewnętrzne środki bezpieczeństwa nie gwarantują całkowicie bezpieczeństwa danych.

Akceptacja i zgoda: Użytkownik oświadcza, iż został należycie poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownik zaakceptował i wyraził zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez From-To w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

Zażalenia: Użytkownik (podmiot danych) może wnieść zażalenie do właściwego organu nadzoru celem wykonania przysługujących mu praw, w sposób określony powyżej.

Polityka cookies

Pliki cookies strony From-To nie przechowują poufnych informacji. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy skorzystać z opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Funkcja ta pomaga zdobyć i analizować informacje dotyczące używanej przeglądarki, liczby odwiedzających stronę i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do poprawienia działania niniejszej strony internetowej. Z polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Tłumaczenia stron internetowych oraz tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług tłumaczenia stron internetowych, także specjalistycznych i technicznych!